Plugin Android

I – Giới thiệu Plugin Android Native.

II – Hướng dẫn viết ứng dụng Pick Image trong Gallery.

 • Unity
 • Setup project Unity.
 • Tạo giao diện cho ứng dụng.
 • Tạo script MainScene.cs.
 • Setting project.

 

 • Android Native
 • Setup project Android.
 • Tạo Library của Android Native.
 • Setup Library.
 • Tạo script Bridge.
 • Tạo script Gallery.
 • Setting file xml.
 • Build Labrary.

 

 • Setup build ứng dụng
 • Tạo thư mục trong Unity.
 • Copy file aar từ Android Native vào trong Unity.
 • Build Unity.

 

 • Kết quả.

 

 

 

I – Giới thiệu Plugin Native

 • Unity là phần mềm làm game build được đa nền tảng (cross flatfrom game engine). Unity chú trọng xây dụng bộ core (unity framework) các component Transform, Animation, AI ….

 

 • Plugin Native (IOS, Android, ….) để làm những phần còn lại của Unity còn thiếu.

 

 

+ Plugin SDK Facebook, Google, Twitter …

 

+ Plugin custom giao diện hay custom chức năng của android.

Ví du: Custom status bar, Notification, Button back của android …

 

 

II – Viết ứng dụng pick image

 • Unity
 • Tạo project unity

 

1.1_TaoProjectUnity

1.1_TaoProjectUnity

 

 • Tạo giao diện

 

 

Link tham khảo UI 2d: https://learn.unity.com/search?k=%5B%22tag%3A58088f5f0909150077ca2bc6%22%5D

 • Tạo script MainScene

 

 

 • Setting project

 • Android Native
 • Tạo project Android Native

 • Tạo Library của Android Native


 • Setup Library

C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2019.1.8f1\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\Variations\mono\Release\Classes

 

 

 

 

Cần đổi implemetation -> CompileOnly

 

 

 • Tạo script Bridge.

 

 

 

 

 

 

 • Tạo script Gallery.

 

 

 

 • Setting xml của Library

 

 

 • Build Library.

 

 

 

 

 • Setup build ứng dụng.

                        –  Tạo thư mục trong Unity.

 

–  Copy file aar vừa build từ Android Native.

 

 • Build Unity.

 

 

 • Kết quả

Mẫu liên hệ

Bình luận

Mẫu liên hệ