Hướng dẫn sử dụng AWS Elemental MediaConvert stream video

Làm sao để giảm kích thước file video tăng tốc độ stream và giảm chi phí data transfer. Tôi tìm ra giải pháp sử dụng dịch vụ amazon elastic transcoder hoặc aws elemental mediaconvert. Tôi chọn aws elemental mediaconvert, vì nó rẻ hơn so với transcoder và bao gồm các tính năng bổ sung với bảo mật cao [DRM]. Trong aws elemental mediaconvert, tôi có thể stream video theo cấu hình mà tôi thiết lập.  Job convert có thể tự động tạo mỗi khi có file video được upload vào S3 bucket. Tôi cũng có thể nhận thông báo cho trạng thái hoàn thành và lỗi của video convert. Về chi phí, đây là một lựa chọn rất rẻ để chuyển mã file sang các định dạng khác.

AWS Elemental MediaConvert là một dịch vụ chuyển mã video dựa trên tệp tin với các tính năng cấp độ phát sóng. Nó cho phép bạn dễ dàng tạo nội dung video theo yêu cầu (VOD) để phát sóng và phân phối đa màn hình theo quy mô lớn. Dịch vụ kết hợp các khả năng video và âm thanh nâng cao với giao diện dịch vụ web đơn giản và giá cước trả theo mức sử dụng.

Với AWS Elemental MediaConvert, bạn có thể tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm phương tiện hấp dẫn mà không phải lo lắng về sự phức tạp của việc xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng xử lý video của riêng mình. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc tài liệu về AWS Elemental MediaConvert.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cách chuyển đổi video sang định dạng MP4 bằng MediaConvert và Lambda. Đồng thời nhận thông báo qua email về trạng thái hoàn thành hoặc lỗi. Framework mà tôi sử dụng để develop là Aws Amplify.

Architecture Overview

Diagram:

Mô tả quá trình:

 1. Admin upload file video vào s3 folder /video/
 2. Event Bridge lắng nghe khi có file mới được upload vào folder /video, event trigger và gửi thông tin video vào lambda fuction
 3. Lambda function nhận được thông tin và tiến hành khởi tạo setting convert video, sau đó khởi tạo Job MediaConvert, ở đây có sử dụng thêm lambda layer FFProbe để lấy được kích thước file video
 4. MediaConvert nhận được Job và tiến hành process video, sau khi process thành công sẽ upload vào s3 folder /video-convert/
 5. Event Bridge lắng nghe sự kiện Complated hay Error để gửi mail thông báo cho user thông qua dịch vụ AWS SNS
 6. User có thể xem file video trong s3 folder /video-convert/ thông qua cloudfront

Để tiếp tục thực hành bài viết hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Amplify theo link: https://docs.amplify.aws/cli/start/install/

Bắt đầu develop:

Run command: amplify init

Nhập name, env, AWS Profile còn lại có thể để mặc định

Run command: amplify init

Run command: amplify add function

Khởi tạo: Lambda function (serverless function) 

Điền function name: videoConvert

Ngôn ngữ lập trình: nodeJS

> Chọn HelloWorld

 Do you want to configure advanced settings > No

Ngôn ngữ lập trình: nodeJS

Để thực thi mediaconvert thì cần có 2 url:

 • Url MediaConvert endpoint
 • Default queue

Lấy url MediaConvert:

Vào AWS Console > Chọn region > MediaConvert > Chọn menu > Account

Copy url endpoint: https://xxxxxxxx.mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com

Lấy url MediaConvert

Lấy url default queue:

Vào AWS Console > Chọn region > MediaConvert > Chọn menu > Queues > bấm vào Default

Copy ARN:

arn:aws:mediaconvert:ap-southeast-1:573580132305:queues/Default

Copy ARN:

Tạo S3 Bucket để lưu trữ video

Vào AWS Console > Chọn region > S3 > Create bucket > Bucket name:

onetech-demo-mediaconvert

onetech-demo-mediaconvert

Update permission S3 để cho phép mediaconvert write file:

Bucket > onetech-demo-mediaconvert > Permissions > Bock public access> Edit > Uncheck Block all public access

Update permission S3 để cho phép mediaconvert write file:

Bucket > onetech-demo-mediaconvert > Permissions > Object Ownership > Edit

Object Ownership

Config cho phép trigger event bridge vào s3 bucket

Click vào bucket: onetech-demo-mediaconvert

Chọn Properties > Event notifications > Amazon EventBridge > Edit > Turn ON > Save Changes

Start coding

Cài thư viện node JS:

"devDependencies": {

 "aws-sdk": "^2.1416.0",

 "fluent-ffmpeg": "^2.1.2",

 "fs": "^0.0.1-security",

 "path": "^0.12.7"

}

cd amplify/backend/function/videoConvert/src 

npm install -D aws-sdk fluent-ffmpeg fs path

Develop node_modules > lưu ý thư viên này chỉ để chạy mock ở local nếu up lên server sẽ bị xoá

Sau khi cài xong quay về folder root mở project bằng Visual studio code

Tạo file mới: config/resize.json

Với data:

{

 "Queue": "xxxxxx",

 "UserMetadata": {

   "input": "s3://xxxxxx/videos/Video400mb.mp4",

   "environment": "dev"

 },

 "Role": "xxxxxxxx",

 "Settings": {

   "TimecodeConfig": {

     "Source": "ZEROBASED"

   },

   "OutputGroups": [

     {

       "CustomName": "MP4",

       "Name": "File Group",

       "Outputs": [

         {

           "ContainerSettings": {

             "Container": "MP4",

             "Mp4Settings": {}

           },

           "VideoDescription": {

             "Width": 3840,

             "Height": 2160,

             "CodecSettings": {

               "Codec": "H_264",

               "H264Settings": {

                 "GopClosedCadence": 1,

                 "GopSize": 90,

                 "GopBReference": "DISABLED",

                 "MaxBitrate": 3000000,

                 "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",

                 "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",

                 "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",

                 "RateControlMode": "QVBR",

                 "QvbrSettings": {

                   "QvbrQualityLevel": 7

                 },

                 "CodecProfile": "MAIN",

                 "MinIInterval": 0,

                 "AdaptiveQuantization": "HIGH",

                 "SceneChangeDetect": "DISABLED",

                 "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",

                 "GopSizeUnits": "FRAMES",

                 "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2

               }

             }

           },

           "AudioDescriptions": [

             {

               "CodecSettings": {

                 "Codec": "AAC",

                 "AacSettings": {

                   "Bitrate": 96000,

                   "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",

                   "SampleRate": 48000

                 }

               }

             }

           ],

           "NameModifier": "Resize"

         }

       ],

       "OutputGroupSettings": {

         "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",

         "FileGroupSettings": {

           "Destination": "s3://xxxxxx/convert-video/",

           "DestinationSettings": {

             "S3Settings": {

               "AccessControl": {

                 "CannedAcl": "PUBLIC_READ"

               }

             }

           }

         }

       }

     }

   ],

   "Inputs": [

     {

       "AudioSelectors": {

         "Audio Selector 1": {

           "DefaultSelection": "DEFAULT"

         }

       },

       "VideoSelector": {

         "Rotate": "AUTO"

       },

       "TimecodeSource": "ZEROBASED",

       "FileInput": "s3://xxxxxx/videos/IMG_0961.MOV"

     }

   ]

 },

 "AccelerationSettings": {

   "Mode": "DISABLED"

 },

 "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",

 "Priority": 0,

 "Tags": {

   "MediaConvert": "DemoMediaConvert"

 }

}

Mở file index.js để coding và tuỳ chỉnh lại file video config:

Ở ví dụ này chúng ta sẽ hard code cố định chiều kích thước video là full HD:

1920×1080 or 1080×1920, các bạn có thể làm tự động dự vào yêu cầu dự án.

Lưu ý những chỗ tô màu vàng, cần phải nhập những giá trị đã tạo bên trên.

Mở file index.js để coding và tuỳ chỉnh lại file video config:
const AWS = require('aws-sdk');
AWS.config.update({
 region: process.env.REGION,
});
const S3 = new AWS.S3({
 signatureVersion: 'v4'
});
//Chỗ này cần update lại endpoint mediaconvert
const MediaConvert = new AWS.MediaConvert({
 apiVersion: '2017-08-29',
 endpoint: 'https://xxxxx.mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com',
});
//Read file from local
const fs = require('fs');
//Get info video
const ffmpeg = require('fluent-ffmpeg');
exports.handler = async (event) => {
 try {
   if(!event.detail) {
     return false;
   }
   //Chỗ này cần update lại s3 bucket name
   const bucket = 'onetech-demo-mediaconvert';
   let convertWidth = 1920;
   let convertHeight = 1080;
   const objectKey = event.detail.object.key;
   const regex = /\/[^/]*$/;
   let convertFolder = objectKey.replace(regex, '/');
   convertFolder = convertFolder.replace('video/', 'convert-video/');
   console.log('convertFolder:::', convertFolder);
   console.log('objectKey:::', objectKey);
   //Check video vertical or horizontal
   try {
     const s3Params = {
       Bucket: bucket,
       Key: objectKey
     };
     const s3Stream = S3.getObject(s3Params).createReadStream();
     const info = await new Promise((resolve, reject) => {
       ffmpeg(s3Stream).ffprobe((err, info) => {
         if (err) {
           console.error(err);
           reject(err);
           return;
         }
         resolve(info);
       });
     });
     console.log('Video Information:', info);
     for (const stream of info.streams) {
       if (!stream.width) {
         continue;
       }
       console.log('Video INFO Steam', stream);
       if(+stream.width < +stream.height) {
         convertWidth = 1080;
         convertHeight = 1920;
       }
       if(stream.rotation && stream.rotation === '-90') {
         convertWidth = 1080;
         convertHeight = 1920;
       }
       break;
     }
   } catch (error) {
     console.error(error);
   }
   console.log('convertWidth', convertWidth);
   console.log('convertHeight', convertHeight);
   //End check video vertical or horizontal
   const jsonData = fs.readFileSync('./config/resize.json', 'utf8');
   let convertData = JSON.parse(jsonData);
   //Update queue
   convertData.Queue = 'arn:aws:mediaconvert:ap-southeast-1:111111111111:queues/Default';
   //Update role
   convertData.Role = process.env.MEDIA_CONVERT_ROLE;
   //Update input file
   const inputSource = `s3://${bucket}/${objectKey}`;
   const outSource = `s3://${bucket}/${convertFolder}`;
   convertData.Settings.Inputs[0].FileInput = inputSource;
   //Update output folder
   convertData.Settings.OutputGroups[0].OutputGroupSettings.FileGroupSettings.Destination = outSource;
   //Update video width and height
   convertData.Settings.OutputGroups[0].Outputs[0].VideoDescription.Width = convertWidth;
   convertData.Settings.OutputGroups[0].Outputs[0].VideoDescription.Height = convertHeight;
   //Update UserMetadata
   convertData.UserMetadata.input = objectKey;
   convertData.UserMetadata.environment = process.env.ENV;
   convertData.UserMetadata.output = convertFolder;
   convertData.UserMetadata.s3_bucket = bucket;
   console.log('JSON MEDIACONVERT DATA', convertData);
   const response = await MediaConvert.createJob(convertData).promise();
   console.log('MediaConvert Job created:', response.Job);
   return true;
 } catch (error) {
   console.error(error);
   return false;
 }
};

Phần coding đã xong bây giờ tiếp tục với phần config trên cloudformation để tạo những dịch vụ theo diagram

Edit file: amplify/backend/function/videoConvert/videoConvert-cloudformation-template.json

Giải thích:

LambdaFunction: dùng để build lambda function 

DemoVideoConvertEventBridgeS3TriggerRule: dùng để build event bridge trigger khi có file được upload vào folder /video/

MyLambdaPermission: cho phép lambda function nhận event từ Event bridge

DemoVideoConvertEventBridgeProcessRule  dùng để build event bridge trigger khi mediaconvert process thành công or thất bại

DemoVideoConvertSNSProcessTopic: dùng để build SNS thông báo trạng thái mediaconvert process thành công or thất bại từ Event Bridge

DemoVideoConvertSNSProcessTopicPolicy: cho phép SNS nhận event từ Event bridge

MyEmailSubscription: config email nhận thống báo Mediaconvert thành công or thất bại

MediaConvertExecutionRole: role lambda function

MediaConvertExecutionPolicy: các quyền mà lambda function thực thi

{
   "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
   "Description": "Lambda Function resource stack creation using Amplify CLI",
   "Parameters": {
       "CloudWatchRule": {
           "Type": "String",
           "Default" : "NONE",
           "Description" : " Schedule Expression"
       },
       "deploymentBucketName": {
           "Type": "String"
       },
       "env": {
           "Type": "String"
       },
       "s3Key": {
           "Type": "String"
       }
   },
   "Conditions": {
       "ShouldNotCreateEnvResources": {
           "Fn::Equals": [
               {
                   "Ref": "env"
               },
               "NONE"
           ]
       }
   },
   "Resources": {
     "LambdaFunction": {
       "Type": "AWS::Lambda::Function",
       "Metadata": {
         "aws:asset:path": "./src",
         "aws:asset:property": "Code"
       },
       "Properties": {
         "Code": {
           "S3Bucket": {
             "Ref": "deploymentBucketName"
           },
           "S3Key": {
             "Ref": "s3Key"
           }
         },
         "Handler": "index.handler",
         "FunctionName": {
           "Fn::If": [
             "ShouldNotCreateEnvResources",
             "demoVideoConvert",
             {
               "Fn::Join": [
                 "",
                 [
                   "demoVideoConvert",
                   "-",
                   {
                     "Ref": "env"
                   }
                 ]
               ]
             }
           ]
         },
         "Environment": {
           "Variables": {
             "ENV": {
               "Ref": "env"
             },
             "REGION": {
               "Ref": "AWS::Region"
             },
             "MEDIA_CONVERT_ROLE": {
               "Fn::GetAtt": [
                 "MediaConvertExecutionRole",
                 "Arn"
               ]
             }
           }
         },
         "Role": {
           "Fn::GetAtt": [
             "LambdaExecutionRole",
             "Arn"
           ]
         },
         "Runtime": "nodejs18.x",
         "Layers": [
         ],
         "MemorySize": 2048,
         "EphemeralStorage": {
           "Size": 2048
         },
         "Timeout": 300
       }
     },
     "DemoVideoConvertEventBridgeS3TriggerRule": {
       "DependsOn": [
         "LambdaFunction"
       ],
       "Type": "AWS::Events::Rule",
       "Properties": {
         "Name": {
           "Fn::If": [
             "ShouldNotCreateEnvResources",
             "DemoVideoConvertEventBridgeS3TriggerRule",
             {
               "Fn::Join": [
                 "",
                 [
                   "DemoVideoConvertEventBridgeS3TriggerRule",
                   "-",
                   {
                     "Ref": "env"
                   }
                 ]
               ]
             }
           ]
         },
         "Description": "Trigger Lambda from S3 events",
         "EventPattern": {
           "source": [
             "aws.s3"
           ],
           "detail-type": [
             "Object Created"
           ],
           "detail": {
             "bucket": {
               "name": [
                 "onetech-demo-mediaconvert"
               ]
             },
             "object": {
               "key": [
                 {
                   "prefix": "video/"
                 }
               ]
             }
           }
         },
         "Targets": [
           {
             "Arn": {
               "Fn::GetAtt": [
                 "LambdaFunction",
                 "Arn"
               ]
             },

             "Id": {

               "Fn::If": [

                 "ShouldNotCreateEnvResources",

                 "VideoAppEventBridgeRuleTargetId",

                 {

                   "Fn::Join": [

                     "",

                     [

                       "VideoAppEventBridgeRuleTargetId",

                       "-",

                       {

                         "Ref": "env"

                       }

                     ]

                   ]

                 }

               ]

             }

           }

         ]

       }

     },

     "MyLambdaPermission": {

       "DependsOn": [

         "DemoVideoConvertEventBridgeS3TriggerRule"

       ],

       "Type": "AWS::Lambda::Permission",

       "Properties": {

         "Action": "lambda:InvokeFunction",

         "FunctionName": {

           "Fn::GetAtt": [

             "LambdaFunction",

             "Arn"

           ]

         },

         "Principal": "events.amazonaws.com",

         "SourceArn": {

           "Fn::GetAtt": [

             "DemoVideoConvertEventBridgeS3TriggerRule",

             "Arn"

           ]

         }

       }

     },

     "DemoVideoConvertEventBridgeProcessRule": {

       "DependsOn": [

         "DemoVideoConvertSNSProcessTopic"

       ],

       "Type": "AWS::Events::Rule",

       "Properties": {

         "Name": {

           "Fn::If": [

             "ShouldNotCreateEnvResources",

             "DemoVideoConvertEventBridgeProcessRule",

             {

               "Fn::Join": [

                 "",

                 [

                   "DemoVideoConvertEventBridgeProcessRule",

                   "-",

                   {

                     "Ref": "env"

                   }

                 ]

               ]

             }

           ]

         },

         "Description": "Trigger mediaconvert process",

         "EventPattern": {

           "source": [

             "aws.mediaconvert"

           ],

           "detail": {

             "status": [

               "COMPLETE",

               "ERROR"

             ],

             "userMetadata": {

               "environment": [

                 {

                   "Ref": "env"

                 }

               ]

             }

           }

         },

         "Targets": [

           {

             "Arn": {

               "Ref": "DemoVideoConvertSNSProcessTopic"

             },

             "Id": {

               "Fn::If": [

                 "ShouldNotCreateEnvResources",

                 "VideoAppEventBridgeMediaconvertProcessRule",

                 {

                   "Fn::Join": [

                     "",

                     [

                       "VideoAppEventBridgeMediaconvertProcessRule",

                       "-",

                       {

                         "Ref": "env"

                       }

                     ]

                   ]

                 }

               ]

             }

           }

         ]

       }

     },

     "DemoVideoConvertSNSProcessTopic": {

       "DependsOn": [],

       "Type": "AWS::SNS::Topic",

       "Properties": {

         "DisplayName": {

           "Fn::If": [

             "ShouldNotCreateEnvResources",

             "VideoAppSNSMediaconvertProcessTopic",

             {

               "Fn::Join": [

                 "",

                 [

                   "VideoAppSNSMediaconvertProcessTopic",

                   "-",

                   {

                     "Ref": "env"

                   }

                 ]

               ]

             }

           ]

         }

       }

     },

     "DemoVideoConvertSNSProcessTopicPolicy": {

       "DependsOn": [

         "DemoVideoConvertSNSProcessTopic"

       ],

       "Type": "AWS::SNS::TopicPolicy",

       "Properties": {

         "Topics": [

           {

             "Ref": "DemoVideoConvertSNSProcessTopic"

           }

         ],

         "PolicyDocument": {

           "Version": "2012-10-17",

           "Statement": [

             {

               "Sid": "AllowEventBridgePublish",

               "Effect": "Allow",

               "Principal": {

                 "Service": "events.amazonaws.com"

               },

               "Action": "sns:Publish",

               "Resource": {

                 "Ref": "DemoVideoConvertSNSProcessTopic"

               }

             }

           ]

         }

       }

     },

     "MyEmailSubscription": {

       "DependsOn": [

         "DemoVideoConvertSNSProcessTopic"

       ],

       "Type": "AWS::SNS::Subscription",

       "Properties": {

         "Protocol": "email",

         "Endpoint": "duy@onetech.vn",

         "TopicArn": {

           "Ref": "DemoVideoConvertSNSProcessTopic"

         }

       }

     },

     "MediaConvertExecutionRole": {

       "Type": "AWS::IAM::Role",

       "Properties": {

         "RoleName": {

           "Fn::If": [

             "ShouldNotCreateEnvResources",

             "videoAppMediaConvertRole",

             {

               "Fn::Join": [

                 "",

                 [

                   "videoAppMediaConvertRole",

                   "-",

                   {

                     "Ref": "env"

                   }

                 ]

               ]

             }

           ]

         },

         "AssumeRolePolicyDocument": {

           "Version": "2012-10-17",

           "Statement": [

             {

               "Effect": "Allow",

               "Principal": {

                 "Service": [

                   "mediaconvert.amazonaws.com"

                 ]

               },

               "Action": [

                 "sts:AssumeRole"

               ]

             }

           ]

         }

       }

     },

     "MediaConvertExecutionPolicy": {

       "DependsOn": [

         "MediaConvertExecutionRole"

       ],

       "Type": "AWS::IAM::Policy",

       "Properties": {

         "PolicyName": "media-convert-execution-policy",

         "Roles": [

           {

             "Ref": "MediaConvertExecutionRole"

           }

         ],

         "PolicyDocument": {

           "Version": "2012-10-17",

           "Statement": [

             {

               "Effect": "Allow",

               "Action": [

                 "s3:*",

                 "s3-object-lambda:*"

               ],

               "Resource": "*"

             },

             {

               "Effect": "Allow",

               "Action": [

                 "execute-api:Invoke",

                 "execute-api:ManageConnections"

               ],

               "Resource": "arn:aws:execute-api:*:*:*"

             }

           ]

         }

       }

     },

     "LambdaExecutionRole": {

       "DependsOn": [

         "MediaConvertExecutionRole",

         "MediaConvertExecutionPolicy"

       ],

       "Type": "AWS::IAM::Role",

       "Properties": {

         "RoleName": {

           "Fn::If": [

             "ShouldNotCreateEnvResources",

             "videoappconvertLambdaRole30cacecd",

             {

               "Fn::Join": [

                 "",

                 [

                   "videoappconvertLambdaRole30cacecd",

                   "-",

                   {

                     "Ref": "env"

                   }

                 ]

               ]

             }

           ]

         },

         "AssumeRolePolicyDocument": {

           "Version": "2012-10-17",

           "Statement": [

             {

               "Effect": "Allow",

               "Principal": {

                 "Service": [

                   "lambda.amazonaws.com"

                 ]

               },

               "Action": [

                 "sts:AssumeRole"

               ]

             }

           ]

         }

       }

     },

     "LambdaExecutionPolicy": {

       "DependsOn": [

         "LambdaExecutionRole"

       ],

       "Type": "AWS::IAM::Policy",

       "Properties": {

         "PolicyName": "lambda-execution-policy",

         "Roles": [

           {

             "Ref": "LambdaExecutionRole"

           }

         ],

         "PolicyDocument": {

           "Version": "2012-10-17",

           "Statement": [

             {

               "Effect": "Allow",

               "Action": [

                 "logs:CreateLogGroup",

                 "logs:CreateLogStream",

                 "logs:PutLogEvents"

               ],

               "Resource": [

                 {

                   "Fn::Sub": [

                     "arn:aws:logs:${region}:${account}:log-group:/aws/lambda/${lambda}:log-stream:*",

                     {

                       "region": {

                         "Ref": "AWS::Region"

                       },

                       "account": {

                         "Ref": "AWS::AccountId"

                       },

                       "lambda": {

                         "Ref": "LambdaFunction"

                       }

                     }

                   ]

                 }

               ]

             },

             {

               "Action": [

                 "iam:PassRole"

               ],

               "Resource": [

                 {

                   "Fn::GetAtt": [

                     "MediaConvertExecutionRole",

                     "Arn"

                   ]

                 }

               ],

               "Effect": "Allow",

               "Sid": "PassRole"

             },

             {

               "Action": [

                 "mediaconvert:*"

               ],

               "Resource": [

                 "*"

               ],

               "Effect": "Allow",

               "Sid": "MediaConvertService"

             },

             {

               "Sid": "AllowS3Access",

               "Effect": "Allow",

               "Action": [

                 "s3:PutObject",

                 "s3:GetObject"

               ],

               "Resource": "*"

             }

           ]

         }

       }

     }

   },

   "Outputs": {

       "Name": {

           "Value": {

               "Ref": "LambdaFunction"

           }

       },

       "Arn": {

           "Value": {"Fn::GetAtt": ["LambdaFunction", "Arn"]}

       },

       "Region": {

           "Value": {

               "Ref": "AWS::Region"

           }

       },

       "LambdaExecutionRole": {

           "Value": {

               "Ref": "LambdaExecutionRole"

           }

       }

   }

}

Build lambda layer để thực thi thư viện ffmpeg

Run command: amplify add function

Chọn lambda layer

Name: videoConvertLayer

Node JS

Enter

Download thư viện ffmpeg folder /bin/ từ link này: https://github.com/phuocduy1988/ffmpeg

Sau khi download tiến hành copy folder bin/ vào thư mục:

amplify/backend/function/lambdamediaconvertvideoConvertLayer/opt/

 thư viện ffmpeg

Cài thư viện node JS:

“devDependencies”: {

 “aws-sdk”: “^2.1416.0”,

 “fluent-ffmpeg”: “^2.1.2”,

 “fs”: “^0.0.1-security”,

 “path”: “^0.12.7”

}

cd amplify/backend/function/lambdamediaconvertvideoConvertLayer/lib/nodejs 

npm install aws-sdk fluent-ffmpeg fs path

lambda function

Mục đích của việc cài thư viện này là để cho code bên lambda function sử dụng dạng common library.

Thêm lambda layer vào lambda mediaconvert

Run command:  amplify update function

Lambda function

videoConvert

❯ Lambda layers configuration > Yes

Bấm space chọn > lambdamediaconvertvideoConvertLayer

Thêm lambda layer vào lambda mediaconvert

Deploy source Amplify mediaconvert lên trên Aws cloud

Run command: amplify push > YES

Deploy source Amplify mediaconvert lên trên Aws cloud

 Test chức năng mediaconvert

Vào AWS Console > Chọn region > S3 > onetech-demo-mediaconvert

> create folder video/ > upload video vào lên

 Test chức năng mediaconvert

Check cloudwatch log:

CloudWatch > Log groups> /aws/lambda/demoVideoConvert-dev

Check cloudwatch log

Vào folder convert-video/ kiểm tra xem file đã được convert thành công chưa

 folder convert-video

Như ta thấy file gốc từ 128MB giảm còn 9MB.

Chúc các bạn thành công!

Xoá những resource trên aws đã tạo:

Vào AWS Console > Chọn region > AWS Amplify > lambdamediaconvert > Chọn Delete app

Đợi xoá xong resource.

Xoá những resource trên aws đã tạo:

Xoá S3 bucket

Amazon S3 > Buckets > onetech-demo-mediaconvert > Empty bucket

Sau đó bắt đầu Delete bucket:

Xoá S3 bucket

Tạm kết

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng AWS Elemental MediaConvert để chuyển đổi video sang định dạng MP4, đồng thời nhận thông báo qua email về trạng thái hoàn thành hoặc lỗi.

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn đang tìm kiếm giải pháp chuyển đổi video hiệu quả.

Đội ngũ những nhà phát triển trẻ tài năng của công ty OneTech Asia
Đội ngũ những nhà phát triển trẻ tài năng của công ty OneTech Asia

OneTech Asia là công ty chuyên cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng cao. Chúng tôi tự hào về kinh nghiệm và chuyên môn trong việc phát triển lại các website và hệ thống web lớn cho các khách hàng trong và ngoài nước. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tư vấn và đánh giá website nếu bạn đang có ý định xây dựng lại nhé!

Tư vấn - Báo giá
Mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn với ONETECH!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một giải pháp phù hợp để vượt lên đối thủ cạnh tranh của mình.
Mọi thông tin tư vấn và báo giá đều miễn phí.

  「Chính sách bảo mật」Nếu bạn đồng ý với những điều trên, vui lòng nhấp vào nút "Gửi"
  Một email trả lời tự động sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập, vì vậy hãy kiểm tra điều đó.
  Tư vấn - Báo giá
  Mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn với ONETECH!
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một giải pháp phù hợp để vượt lên đối thủ cạnh tranh của mình.
  Mọi thông tin tư vấn và báo giá đều miễn phí.

   「Chính sách bảo mật」Nếu bạn đồng ý với những điều trên, vui lòng nhấp vào nút "Gửi"
   Một email trả lời tự động sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập, vì vậy hãy kiểm tra điều đó.
   liên hệ