AWS Glue - Chìa khóa cho việc phân tích dữ liệu hiệu quả

Giới thiệu AWS GLUE

AWS Glue là một serverless tool được phát triển với mục đích trích xuất (Extract), chuyển đổi (Transform) và tải dữ liệu (Load). Quá trình này được gọi là ETL. AWS Glue cho phép các doanh nghiệp trích xuất dữ liệu từ một nguồn, chuyển đổi dữ liệu và sau đó tải nó vào một data warehouse, tất cả được thực hiện trên đám mây.

Phát triển hệ thống tiết kiệm chi phí bằng AWS Glue
Phát triển hệ thống tiết kiệm chi phí bằng AWS Glue

AWS Glue cũng là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn bởi Amazon, có nghĩa là người dùng không phải quản lý và bảo trì.

Tại sao AWS Glue lại mạnh mẽ đến vậy?

Glue mạnh mẽ bởi nó kết hợp tốc độ và hiệu suất của Apache Spark với tổ chức dữ liệu của Hive. Bạn có thể đã từng nghe về Lambda, một dịch vụ được quản lý hoàn toàn khác của AWS. Không giống Lambda, có thời gian timeout là 15 phút, Glue có thời gian timeout mặc định là 2 ngày. Nếu bạn đã sử dụng Lambda cho một số dự án mà thời gian thực thi quá lâu, bạn có thể chọn Glue, tùy thuộc vào tình huống.

AWS Glue sẽ cho phép bạn tích hợp dữ liệu nhanh hơn bằng cách giảm thời gian phân tích dữ liệu. Nó cũng sẽ tự động hóa các tác vụ tích hợp dữ liệu bằng cách quét các nguồn dữ liệu, xác định định dạng dữ liệu và đề xuất các schema phù hợp để lưu trữ dữ liệu của bạn. AWS Glue chạy mà không cần máy chủ, có nghĩa là không cần quản lý, cung cấp, cấu hình hay mở rộng tài nguyên. Bạn chỉ trả phí cho những tài nguyên được sử dụng khi chạy một công việc.

Cách AWS Glue hoạt động

Chúng ta sẽ tiếp cận theo hướng thực hành Crawler chuyển đổi dữ liệu từ file CSV thông qua AWS Glue để chuyển vào Aurora, chạy nó và xem bảng mà nó tạo ra. Crawler cho phép chúng ta thu thập dữ liệu từ nhiều kho dữ liệu và sau đó tạo một bảng dữ liệu. Kết hợp với AWS Glue, điều này cho phép chúng ta cũng chuyển đổi dữ liệu. Hãy cùng thực hành để xem nó hoạt động như thế nào.

S3 Bucket chứa CSV dữ liệu kinh doanh cần được phân tích

Mô tả luồn xử lý:

 1. S3 là nơi chứa các bảng dữ liệu dưới dạng file CSV (data của Oracle)
 2. AWS Glue Crawler vào file CSV đó để tạo bảng dữ liệu tạm thời
 3. Từ bảng dữ liệu tạm thời sẽ chuyển đổi cập nhật vào Aurora Mysql

Các bước thực hiện với AWS Glue

1. Thiết lập tài khoản AWS

– Bạn cần có một tài khoản AWS để thực hiện hướng dẫn này. Để tạo tài khoản, bấm VÀO ĐÂY.

2. Tạo IAM Role cho AWS Glue

– Login AWS console > IAM > Chọn Roles và Tạo Role. Ở đây bạn sẽ chọn dịch vụ Glue từ mục Chọn dịch vụ sẽ sử dụng role này. Sau đó bạn sẽ chọn Policy AWSGlueServiceRole và S3FullAccess > Create role.

IAM role cho Glue thực thi

3. Tạo S3 bucket với 2 folder

data-source-input-demo/ > folder chứa CSV input

data-source-output-demo/ > folder chứa CSV output từ Glue

AWS S3 Bucket

Bên trong data-source-input-demo/

Ta sẽ chuẩn bị table để xử lý Import vào Aurora

MaterialGroup

CSV Table

4. Create Glue Data Catalog

Vào màn hình AWS Console Glue > Databases > Add database:

Data-source-input-demo

5. Tiến hành tạo table với những file CSV trên S3

VVào màn hình AWS Console Glue > Tables > Add Tables Using Crawler:

Chọn Next
Nhập tên rồi bấm Next
Chọn Add a data source
Chọn đường dẫn S3 tới folder chứa file CSV
Add an S3 data source
Chọn Next
Chọn IAM Role cho phép Glue quyền
Chọn Next
Chọn target data vừa tạo ở data catalog
Crawler schedule chọn On Demand
Chọn Next
Kiểm tra lại và bấm Create crawler
Chọn Crawler và bấm Run

Sau khi run thành công ta sẽ có tables như sau:

Để thực thi câu query với 3 bảng trên bấm vào View data > Table data
Ở đây sẽ sử dụng AWS Athena để query
Select count số lượng dòng của bảng materialgroupactual

6. Create Job để transform dữ liệu từ file Data Catalog vào file Parquet

Parquet là một định dạng file lưu trữ dữ liệu phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn.

Đặc điểm của Parquet:

 • Là định dạng cột, lưu trữ dữ liệu theo cột thay vì hàng như csv hay json. Điều này cho phép truy xuất ngẫu nhiên hiệu quả hơn.
 • Sử dụng thuật toán nén lượng giải nén cao. Giảm kích thước file xuống 1/3 so với định dạng text thông thường.
 • Tối ưu hóa cho việc đọc ghi song song, phù hợp xử lý dữ liệu lớn trên hệ thống phân tán.
 • Tương thích tốt với hệ sinh thái Hadoop (HDFS, Hive, Spark).
 • Ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python, R, Java đều có thư viện hỗ trợ đọc ghi Parquet.

Nhờ những ưu điểm trên, Parquet ngày càng phổ biến, thay thế dần các định dạng cũ như csv, json trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

 Vào màn hình aws console Glue > ETL Jobs > Visual ETL > AWS Glue Studio

AWS Glue Studio

Source: Aws Glue Data Catalog

Chọn table cần export ra file Parquet

Transform: Change Schema, target item để sửa lại tên cột và không xuất ra những cột không cần thiết

Thay đổi tên cột matkl: material_id, wgbez:material_name
Các cột khác nếu không sử dụng thì xoá

Target: Amazon S3, sau khi job data được xử lý xong file parquet sẽ được lưu trữ vào S3/data-source-output-demo/

Job thực thi transform data từ CSV to Parquet file

Bấm vào nút Run để job thực hiện xử lý data

Job thực thi thành công

Sau khi job chay xong ta vào S3/data-source-output-demo/ kiểm tra

Data parquet được xuất ra

Sau khi check các file Parquet ok tiến hành đưa dữ liệu vào Aurora Mysql

7. Tận dụng lại bước 6 để đưa file dữ liệu trên vào Aurora

Để import vào mysql trước tiên chúng ta cần tạo 1 Aurora mysql database.

Link hướng dẫn tạo Aurora.

Ở ví dụ này Aurora sử dụng mysql 5.7, public access.

Thực hiện việc Import vào Aurora

Source: Aws Glue Data Catalog

Chọn table cần import vào RDS

Transform: Change Schema, target item để sửa lại tên cột và không xuất ra những cột không cần thiết

Thay đổi tên cột matkl: material_id, wgbez:material_name
Các cột khác nếu không sử dụng thì xoá

Để tiếp tục đưa dữ liệu target vào Aurora bước này chúng ta không thể sử dụng Visual mà cần chuyển qua script để code. Bạn có thể tham khảo đoạn code bên dưới:

import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Script generated for node AWS Glue Data Catalog
AWSGlueDataCatalog_node1702178138796 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
  database="data-source-input-demo",
  table_name="materialgroup",
  transformation_ctx="AWSGlueDataCatalog_node1702178138796",
)

# Script generated for node Change Schema
ChangeSchema_node1702178150269 = ApplyMapping.apply(
  frame=AWSGlueDataCatalog_node1702178138796,
  mappings=[
    ("matkl", "string", "material_id", "string"),
    ("wgbez", "string", "material_name", "string"),
  ],
  transformation_ctx="ChangeSchema_node1702178150269",
)

AmazonS3_node1702130225660 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
  frame=ChangeSchema_node1702178150269,
  connection_type="mysql",
  connection_options={
    "url": "jdbc:mysql://aurora-endpoint-url:3306/database_name",
    "dbtable": "table_name",
    "user": "admin",
    "password": "password"
  },
  transformation_ctx="AmazonS3_node1702130225660",
)

job.commit()

KẾT QUẢ

Sau đó ta bấm Run theo dõi và xem kết quả:

Màn hình kết quả

Kiểm tra kết quả:

Chúc các bạn thành công!

Lưu ý nhớ xoá hết các resource liên quan để tránh trường hợp phát sinh chi phí.

Đội ngũ những nhà phát triển trẻ tài năng của công ty OneTech Asia
Đội ngũ những nhà phát triển trẻ tài năng của công ty OneTech Asia

OneTech Asia là công ty chuyên cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng cao. Chúng tôi tự hào về kinh nghiệm và chuyên môn trong việc phát triển website và các hệ thống web lớn trên AWS cho các khách hàng trong và ngoài nước. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tư vấn và đánh giá website nếu bạn đang có ý định xây dựng lại nhé!

Tư vấn - Báo giá
Mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn với ONETECH!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một giải pháp phù hợp để vượt lên đối thủ cạnh tranh của mình.
Mọi thông tin tư vấn và báo giá đều miễn phí.

  「Chính sách bảo mật」Nếu bạn đồng ý với những điều trên, vui lòng nhấp vào nút "Gửi"
  Một email trả lời tự động sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập, vì vậy hãy kiểm tra điều đó.
  Tư vấn - Báo giá
  Mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn với ONETECH!
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một giải pháp phù hợp để vượt lên đối thủ cạnh tranh của mình.
  Mọi thông tin tư vấn và báo giá đều miễn phí.

   「Chính sách bảo mật」Nếu bạn đồng ý với những điều trên, vui lòng nhấp vào nút "Gửi"
   Một email trả lời tự động sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập, vì vậy hãy kiểm tra điều đó.
   liên hệ