Hướng dẫn nhận diện vật thể cơ bản bằng Keras và TensorFlow

1. Cài đặt môi trường:

 • Anaconda: Tải và cài đặt tại:

https://www.anaconda.com/distribution/

 • Tensorflow: Dùng anaconda

Mở conda prompt (admin) nhập lệnh trong link:

(conda install -c conda-forge tensorflow)

(conda install -c anaconda tensorflow-gpu)

(conda install -c conda-forge keras)

(conda install -c conda-forge matplotlib)

 • Note:

Nếu trong lúc chạy, gặp lỗi các hàm tf ở v1 không tồn tại thì mở anaconda (admin) vào Enviroments rồi chuyển Tensorflow package sang version 1:

Đổi version TensorFlow bằng Anaconda

2. Phân loại ảnh với model được train sẵn trong Keras:

2.1 Phân loại ảnh với MobileNet:

Đầu tiên cần import model MobileNet được pretrain tích hợp sẵn trong Keras

from keras.applications.mobilenet import MobileNet

Keras cũng tích hợp thư viện tiền xử lý ảnh, để sử dụng

from keras.preprocessing import image

Sau khi phân lớp, đầu ra của net là số thứ tự của lớp (1,2,3,…) nên ta cần decode kết quả tùy thuộc vào bộ dữ liệu sử dụng.

Và thư viện tiền xử lý đầu vào của MobileNet

from keras.applications.mobilenet import preprocess_input, decode_predictions

thư viện xử lý array của python

import numpy as np

Load model với weight tương ứng với bộ dữ liệu imagenet

model = MobileNet(weights=’imagenet’)

Load ảnh lên và xử lý trước khi đưa vào để phân lớp

img_path = ‘dog.jpg’

Vì ở đây ta sử dụng MobileNet input size của model là 224,224, 3 (width, height, channels)

img = image.load_img(img_path, target_size=(224, 224))

Ta có thể check input size của model bằng cách:

model.get_layer(“InputLayer”,0).input_shape

Hoặc xem toàn bộ kiến trúc layer của model:

model.summary()

Tiền xử lý

x = image.img_to_array(img)

x = np.expand_dims(x, axis=0)

x = preprocess_input(x)

Tiến hành phân lớp

preds = model.predict(x)

Giải mã kết quả về dạng list các tuple (lớp, mô tả, xác suất) – (class, description, probability)

decode_predictions(preds, top=3)

Kết quả

Phân loại ảnh với MobileNet

Ảnh ‘dog.img’ được phân loại thành ‘golden_retriever’:

Ảnh input

2.2 Phân loại ảnh với ResNet50:

Tương tự như ResNet50,

from keras.applications.resnet50 import ResNet50

from keras.preprocessing import image

from keras.applications.resnet50 import preprocess_input, decode_predictions

import numpy as np

model = ResNet50(weights=’imagenet’)

model.get_layer(“InputLayer”,0).input_shape

img_path = ‘dog.jpg’

img = image.load_img(img_path, target_size=(224, 224))

x = image.img_to_array(img)

x.shape

x = np.expand_dims(x, axis=0)

x.shape

x = preprocess_input(x)

preds = model.predict(x)

decode_predictions(preds, top=3)

 

Phân loại ảnh với resnet50

3. Nhận diện vật thể trong ảnh:

3.1 Nhận diện vật thể với yolov3 đã được train:

Có thể từ trang chủ yolo https://pjreddie.com/darknet/yolo/     tải source về và nhận dạng object.

Hoặc dùng yolo như một pretrained model và sử dụng keras để nhận diện.

 • Load Pre-Trained Yolo Model

https://machinelearningmastery.com/how-to-perform-object-detection-with-yolov3-in-keras/

 • Download weight

https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI/releases/download/1.0/yolo.h5

 • Import thư viện

import numpy as np

from numpy import expand_dims

from keras.models import load_model

from keras.preprocessing.image import load_img

from keras.preprocessing.image import img_to_array

from matplotlib import pyplot

from matplotlib.patches import Rectangle

Load model

model = load_model(‘C:UsersnghiaDesktopyolo.h5’,compile=False)

Load image

def load_image_pixels(filename, shape):

# load the image to get its shape

image = load_img(filename)

width, height = image.size

# load the image with the required size

image = load_img(filename, target_size=shape)

# convert to numpy array

image = img_to_array(image)

# scale pixel values to [0, 1]

image = image.astype(‘float32’)

image /= 255.0

# add a dimension so that we have one sample

image = expand_dims(image, 0)

return image, width, height

photo_filename = ‘C:UsersnghiaDesktopcar.jpg’

input_w, input_h = 416, 416

image, image_w, image_h = load_image_pixels(photo_filename, (input_w, input_h))

 

Predict và lấy list box của các object được nhận diện trong ảnh, với predict confident > threshold = 0.6

yhat = model.predict(image)

anchors = [[116,90, 156,198, 373,326], [30,61, 62,45, 59,119], [10,13, 16,30, 33,23]]

class_threshold = 0.6

boxes = list()

for i in range(len(yhat)):

# decode the output of the network

boxes += decode_netout(yhat[i][0], anchors[i], class_threshold, input_h, input_w)

# correct the sizes of the bounding boxes for the shape of the image

correct_yolo_boxes(boxes, image_h, image_w, input_h, input_w)

vì khi lấy các list box sẽ có các box chồng nhau nhận diện cùng một vật thể nên ta cần chọn một box trong số đó

 

def do_nms(boxes, nms_thresh):

if len(boxes) > 0:

nb_class = len(boxes[0].classes)

else:

return

for c in range(nb_class):

sorted_indices = np.argsort([-box.classes[c] for box in boxes])

for i in range(len(sorted_indices)):

index_i = sorted_indices[i]

if boxes[index_i].classes[c] == 0: continue

for j in range(i+1, len(sorted_indices)):

index_j = sorted_indices[j]

if bbox_iou(boxes[index_i], boxes[index_j]) >= nms_thresh:

boxes[index_j].classes[c] = 0

do_nms(boxes, 0.5)

cuối cũng là dán nhãn và vẽ box cho object được nhận diện

labels = [“person”, “bicycle”, “car”, “motorbike”, “aeroplane”, “bus”, “train”, “truck”,

“boat”, “traffic light”, “fire hydrant”, “stop sign”, “parking meter”, “bench”,

“bird”, “cat”, “dog”, “horse”, “sheep”, “cow”, “elephant”, “bear”, “zebra”, “giraffe”,

“backpack”, “umbrella”, “handbag”, “tie”, “suitcase”, “frisbee”, “skis”, “snowboard”,

“sports ball”, “kite”, “baseball bat”, “baseball glove”, “skateboard”, “surfboard”,

“tennis racket”, “bottle”, “wine glass”, “cup”, “fork”, “knife”, “spoon”, “bowl”, “banana”,

“apple”, “sandwich”, “orange”, “broccoli”, “carrot”, “hot dog”, “pizza”, “donut”, “cake”,

“chair”, “sofa”, “pottedplant”, “bed”, “diningtable”, “toilet”, “tvmonitor”, “laptop”, “mouse”,

“remote”, “keyboard”, “cell phone”, “microwave”, “oven”, “toaster”, “sink”, “refrigerator”,

“book”, “clock”, “vase”, “scissors”, “teddy bear”, “hair drier”, “toothbrush”]

# get the details of the detected objects

v_boxes, v_labels, v_scores = get_boxes(boxes, labels, class_threshold)

# summarize what we found

for i in range(len(v_boxes)):

print(v_labels[i], v_scores[i])

# draw what we found

draw_boxes(photo_filename, v_boxes, v_labels, v_scores)

Kết quả

Street level in the Jewelry District, on Seventh Street, facing West and the Financial District

Full code:

https://machinelearningmastery.com/how-to-perform-object-detection-with-yolov3-in-keras/

3.2 Cấu trúc model YOLOv3:

Yolo sử dụng model Darknet-53, một Fully Convolutional Neural Network:

Model Darknet-53

https://medium.com/analytics-vidhya/yolo-v3-theory-explained-33100f6d193

 • Input image shape: (m, 416, 416, 3)
 • Output: list các bounding boxes (tọa độ box (tọa độ tâm (x,y) + chiều rộng + chiều cao ), xác suất có phải là một object (số thực), xác suất của object nhận diện được với từng class trong bộ class của dataset (coco dataset có 80 class nên sẽ có 80 giá trị tương ứng))

Yolo-v3 theory explained

https://medium.com/analytics-vidhya/yolo-v3-theory-explained-33100f6d193

4. Nhận diện và training bằng Tensorflow:

4.2. Cài đặt môi trường:

 • Cài đặt Anaconda: https://www.anaconda.com/distribution/
 • Cài TensorFlow từ conda: mở conda powershell prompt (admin):
 • Chạy lệnh: conda install -c conda-forge tensorflow
 • Hoặc : conda install -c anaconda tensorflow-gpu                (nếu có gpu)
 • Kiểm tra:

Chạy: python

>>> import tensorflow as tf

Nếu import không có lỗi thì cài đặt đã thành công.

>>> exit()

Chạy lệnh:

conda install pillow, lxml, jupyter, matplotlib, opencv, cython, pandas

Tạo thư mục TensorFlow tại bất kỳ nơi nào.

Extact file vào thư mục TensorFlow (đổi tên models-master thành models) ta được thư mục có cấu trúc như sau:

Cấu trúc thư mục 1

 • Cài đặt Google Protobuf:

Tải protoc-3.11.1-win32.zip  tại link: https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases

Tạo folder C:Program FilesGoogle Protobuf

Extract file zip vào C:Program FilesGoogle Protobuf.

Cài đặt Google Protobuf

Thêm “C:Program FilesGoogle Protobufbin” vào Path environment variable (system).

Vào đường dẫn: TensorFlow/models/research/

Chạy dòng lệnh:

protoc object_detection/protos/*.proto –python_out=.

 • Thêm path vào Environment Variables (system): [D:YourPath]Tensorflowmodelsresearchobject_detection

Hoặc vào đường dẫn: Tensorflowmodelsresearch

Chạy:

python setup.py build

python setup.py build

python setup.py install

python setup.py install

Extract file và đổi tên labelImg-master thành labelImg

Đặt vào thư mục TensorFlow như sau

Cấu trúc thư mục 2

Cài thêm package:

conda install pyqt=4

conda install lxml

pyrcc4 -py3 -o resources.py resources.qrc

(hoặc:

conda install pyqt=5

conda install lxml

pyrcc5  -o resources.py resources.qrc

)

Kiểm tra cài đặt labelImg bằng cách: vào thư mục TensorFlowaddonslabelImg

Chạy:

python labelImg.py

Kết quả được giao diện tool labelImg

Giao diện tool labelImg

4.3. Training:

 • Tạo thư mục workspace: tạo các folder như bên dưới:

Cấu trúc thư mục 3

 • Tạo tập dataset:

Ta sử dụng tool labelImg đã cài đặt

 • Chuẩn bị các ảnh để làm dataset trong folder images, thông thường tỉ lệ số ảnh train/test gần bằng 90%/10%.
 • Vào đường dẫn: TensorflowaddonslabelImg
 • Chạy labelImg:

python labelImg.py ….workspacetraining_demoimages

 • Ta sử dụng tool để gán nhãn cho các object trong hình.

Sử dụng nút: CreatnRectBox để tạo khung

Gán nhãn  nhấn Ok

-> Nhấn Save -> lưu file *.xml tại cùng thư mục chứa ảnh đó

Sử dụng tool labelImg

 • Tạo file label_map trong thư mục “training_demoannotations” đặt tên là label_map.pbtxt

File format dạng json để biểu diễn các label trong bộ dataset mới tạo:

 

 • Tạo TensorFlow Records:
  • Tạo thư mục script:

Cấu trúc thư mục 4

 • Tiến hành đổi file *.xml sang *.csv:

Tạo file xml_to_csv.py trong “TensorFlowscriptspreprocessing”

Thêm code->save:

cd vào “TensorFlowscriptspreprocessing”

Chạy lệnh

python xml_to_csv.py -i [PATH_TO_IMAGES_FOLDER]/train -o [PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER]/train_labels.csv

 

python xml_to_csv.py -i [PATH_TO_IMAGES_FOLDER]/test -o [PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER]/test_labels.csv

 

# ví dụ

python xml_to_csv.py –i C:TensorFlowworkspacetraining_demoimagestrain -o C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstrain_labels.csv

python xml_to_csv.py -i C:TensorFlowworkspacetraining_demoimagestest -o C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstest_labels.csv

 

Nếu thành công, ta được 2 file test_labels.csv và train_labels.csv trong “TensorFlowworkspacetraining_demoannotations”

 • Tiến hành đổi file *.csv sang *.record:

Tạo file generate_tfrecord.py trong “TensorFlowscriptspreprocessing”

Thêm code->save:

cd vào “TensorFlowscriptspreprocessing”

Chạy lệnh:

python generate_tfrecord.py –label=<LABEL> –csv_input=<PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER>/train_labels.csv

–img_path=<PATH_TO_IMAGES_FOLDER>/train  –output_path=<PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER>/train.record

 

# Create test data:

python generate_tfrecord.py –label=<LABEL> –csv_input=<PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER>/test_labels.csv

–img_path=<PATH_TO_IMAGES_FOLDER>/test

–output_path=<PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER>/test.record

 

# For example

python generate_tfrecord.py –label=ship –csv_input=C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstrain_labels.csv –output_path=C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstrain.record –img_path=C:TensorFlowworkspacetraining_demoimagestrain

 

python generate_tfrecord.py –label=ship –csv_input=C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstest_labels.csv –output_path=C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstest.record –img_path=C:TensorFlowworkspacetraining_demoimagestest

 

Nếu thành công, ta được 2 file test.record và train.record trong “TensorFlowworkspacetraining_demoannotations”

NOTE:

Nếu dataset có 2 label trở lên code nên thay dòng 29:

flags.DEFINE_string(‘label’, ”, ‘Name of class label’)

thành

flags.DEFINE_string(‘label0’, ”, ‘Name of class[0] label’)

flags.DEFINE_string(‘label1’, ”, ‘Name of class[1] label’)

flags.DEFINE_string(‘label2’, ”, ‘Name of class[2] label’)

Thay dòng 43:

if row_label == FLAGS.label:  # ‘ship’:

return 1

bằng

if row_label == FLAGS.label0:

return 1

elif row_label == FLAGS.label1:

return 2

elif row_label == FLAGS.label2:

return 3

else:

None

Và thêm khai báo khi chạy lệnh

python generate_tfrecord.py –label0=<LABEL0> –label1=<LABEL1> –label2=<LABEL2> –csv_input=<PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER>/train_labels.csv

–img_path=<PATH_TO_IMAGES_FOLDER>/train  –output_path=<PATH_TO_ANNOTATIONS_FOLDER>/train.record

 

Ví dụ

python generate_tfrecord.py –label0=dog –label1=cat –label2=fox –csv_input=C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstrain_labels.csv –output_path=C:TensorFlowworkspacetraining_demoannotationstrain.record –img_path=C:TensorFlowworkspacetraining_demoimagestrain

 

 

 • Tạo model:
  • Sử dụng model : ssd_inception_v2_coco (hoặc bất cứ model nào)

Download tại: https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/detection_model_zoo.md#coco-trained-models-coco-models

Sau đó giải nén tại mục “training_demopre-trained-model”

 

 • Tạo file config ssd_inception_v2_coco.config tại “training_demo/training”:

File mẫu: https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/samples/configs/ssd_inception_v2_coco.config

 

Chỉnh sửa lại các dòng : 9, 77, 136, 151, 170,172, 184,186 phù hợp với tên model đã chọn, số lớp dataset đã tạo, đường dẫn tới các file trên máy.

Ví dụ:

9  : num_classes: 1 # Set this to the number of different label classes

77 : type: ‘ssd_inception_v2’ # Set to the name of your chosen pre-trained model

136: batch_size: 12 # Increase/Decrease this value depending on the available memory (Higher values require more memory and vice-versa)

151: fine_tune_checkpoint: “pre-trained-model/model.ckpt” # Path to extracted files of pre-trained model

170: input_path: “annotations/train.record” # Path to training TFRecord file

172: label_map_path: “annotations/label_map.pbtxt” # Path to label map file

184: input_path: “annotations/test.record” # Path to testing TFRecord

186: label_map_path: “annotations/label_map.pbtxt” # Path to label map file

 • Training:
  • Copy file “TensorFlow/models/research/object_detection/legacy/train.py” và “TensorFlow/models/research/object_detection/export_inference_graph.py” vào thư mục “training_demo”.
  • Cd vào thư mục “training_demo”

Chạy lệnh:

python train.py –logtostderr –train_dir=training/ –pipeline_config_path=training/ssd_inception_v2_coco.config

Nếu thành công, data sẽ được training

Training data

Vì model và file checkpoint sẽ được update liên tục, nên ta sẽ ngắt training khi được độ loss như ý (thông thường là gần bằng 1 hoặc <1).

 • Export Trained Inference Graph

Vào “training_demo/training”  kiểm tra file model mới nhất có dạng model.ckpt-*

Ví dụ model.ckpt-13302 thì thay thế vào lệnh dưới

Cd vào thư mục “training_demo”

Chạy lệnh:

python export_inference_graph.py –input_type image_tensor –pipeline_config_path training/ssd_inception_v2_coco.config –trained_checkpoint_prefix training/model.ckpt-13302 –output_directory trained-inference-graphs/output_inference_graph_v1.pb

Nếu thành công, ta được file “output_inference_graph_v1.pb” tại “trained-inference-graphs”. Và dùng file này để detect object.

4.4. Detect Objects:

 

Chạy python:

Import thư viện cần thiết:

import numpy as np

import tensorflow as tf

from matplotlib import pyplot as plt

from PIL import Image

import cv2

from utils import label_map_util

from utils import visualization_utils as vis_util

Set dường dẫn file model bằng đường dẫn của model đã train được và file label_map

Hoặc dùng bất kỳ pretrained model nào (download pretrained model ở đây :

https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/detection_model_zoo.md )

 

PATH_TO_LABELS = “D:label_map.pbtxt”

PATH_TO_CKPT = “D:frozen_inference_graph.pb”

Set số class

NUM_CLASSES = 3

Load model

# ## Load a (frozen) Tensorflow model into memory.

detection_graph = tf.Graph()

with detection_graph.as_default():

od_graph_def = tf.GraphDef()

with tf.gfile.GFile(PATH_TO_CKPT, ‘rb’) as fid:

serialized_graph = fid.read()

od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph)

tf.import_graph_def(od_graph_def, name=”)

 

load label map

# ## Loading label map

label_map = label_map_util.load_labelmap(PATH_TO_LABELS)

categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map, max_num_classes=NUM_CLASSES, use_display_name=True)

category_index = label_map_util.create_category_index(categories)

tạo function đọc ảnh:

# ## Helper code

def load_image_into_numpy_array(image):

(im_width, im_height) = image.size

return np.array(image.getdata()).reshape(

(im_height, im_width, 3)).astype(np.uint8)

Đọc ảnh

img_path = “D:cat.jpg”

img = cv2.imread(img_path)

old_shape = img.shape[:2]

image_np_expanded = np.expand_dims(img, axis=0)

image_np_expanded.shape

image_np = img

Nhận diện

with detection_graph.as_default():

with tf.Session(graph=detection_graph) as sess:

image_np_expanded = np.expand_dims(image_np, axis=0)

image_tensor = detection_graph.get_tensor_by_name(‘image_tensor:0’)

image_tensor = detection_graph.get_tensor_by_name(‘image_tensor:0’)

# Extract detection boxes

boxes = detection_graph.get_tensor_by_name(‘detection_boxes:0’)

# Extract detection scores

scores = detection_graph.get_tensor_by_name(‘detection_scores:0’)

# Extract detection classes

classes = detection_graph.get_tensor_by_name(‘detection_classes:0’)

# Extract number of detectionsd

num_detections = detection_graph.get_tensor_by_name(

‘num_detections:0’)

# Actual detection.

(boxes, scores, classes, num_detections) = sess.run(

[boxes, scores, classes, num_detections],

feed_dict={image_tensor: image_np_expanded})

 

              print(boxes, scores, classes, num_detections)

# Visualization of the results of a detection.

vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(

image_np,

np.squeeze(boxes),

np.squeeze(classes).astype(np.int32),

np.squeeze(scores),

category_index,

use_normalized_coordinates=True,

line_thickness=8)

scale = 800

cv2.imshow(‘object detection’, cv2.resize(image_np,(scale,int(old_shape[0]*scale/old_shape[1]))))

cv2.waitKey(0); cv2.destroyAllWindows(); cv2.waitKey(1)

kết quả

Kết quả nhận diện 1

Kết quả nhận diện 2

Kết quả nhận diện 3

4.6. Sử dụng TensorBoard:

TensorBoard là công cụ giúp theo dõi và vẽ đồ thị loss, accuracy hỗ trợ việc theo dõi quá trình learning của máy.

Cài đặt: cài tensorboard thông qua conda prompt:

(https://anaconda.org/conda-forge/tensorboard)

Nhập lệnh:

conda install -c conda-forge tensorboard

Sử dụng:

Cd vào thư mục training_demo, chạy lệnh:

tensorboard –logdir=training/ –host localhost –port 8088

tensorBoard

Mở http://localhost:8088/ bằng browser:

Sử dụng TensorBoard

5. Tham khảo:

https://pjreddie.com/darknet/yolo/

https://keras.io/

https://www.tensorflow.org/lite/models/object_detection/overview

https://github.com/qqwweee/keras-yolo3

https://tensorflow-object-detection-api-tutorial.readthedocs.io/en/latest/

https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection

Bình luận

Tư vấn - Báo giá
Mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn với ONETECH!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một giải pháp phù hợp để vượt lên đối thủ cạnh tranh của mình.
Mọi thông tin tư vấn và báo giá đều miễn phí.

  「Chính sách bảo mật」Nếu bạn đồng ý với những điều trên, vui lòng nhấp vào nút "Gửi"
  Một email trả lời tự động sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập, vì vậy hãy kiểm tra điều đó.
  Tư vấn - Báo giá
  Mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn với ONETECH!
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một giải pháp phù hợp để vượt lên đối thủ cạnh tranh của mình.
  Mọi thông tin tư vấn và báo giá đều miễn phí.

   「Chính sách bảo mật」Nếu bạn đồng ý với những điều trên, vui lòng nhấp vào nút "Gửi"
   Một email trả lời tự động sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập, vì vậy hãy kiểm tra điều đó.
   liên hệ